Poslanie

CETIP je medzinárodné výskumné centrum. Jeho poslaním je zavádzanie nových prístupov v interdisciplinárnom výskume, doktorandskom vzdelávaní a podpora rozvoja vedomostnej spoločnosti.

CETIP sa sústreďuje na transdisciplinárny výskum a vzdelávanie v Európe, predovšetkým v regióne strednej a východnej Európy, ktorá v súčasnosti zažíva masívne spoločenské zmeny súvisiace s transformáciou spoločnosti a ekonomiky v globalizujúcom sa svete. V tomto zmysle je CETIP otvorený, ale tematicky zameraný na výskum využívajúci inovatívne prístupy. V nadväznosti na doterajšie úspechy v riešení medzinárodných projektov, nosným cieľom je rozvinúť stredne až dlhodobú medzinárodnú i medziústavnú spoluprácu v oblasti inštitucionálnej, behaviorálnej a ekologickej ekonómie za účelom dosiahnutia excelentnosti. Inovatívnosť a kreatívnosť CETIP podporuje vytváraním podmienok pre intergeneračnú spoluprácu, predovšetkým pre začínajúcich vedcov transdisciplinárneho výskumu v rámci ERA, ako i podporou flexibilných riešiteľských kolektívov a ich interdisciplinárne a inštitucionálneho sieťovania. Úlohou CETIP je aj získavanie a združovanie finančných prostriedkov na svoju vedeckú činnosť a zdokonaľovanie a obnovu výskumnej infraštruktúry. Existencia CETIP je administratívne i obsahovo prepojená s riešením medzinárodných projektov, predovšetkým programov EÚ ako i partnerstvami s medzinárodnými programami a organizáciami.

CETIP je v priamom prepojení na European Society for Ecological Economics (ESEE) (www.euroecolecon.org), programovú alianciu  Earth System Governance (www.earthsystemgovernance.org), ako fakultatívny člen (2007-2014) a ako reserch centre od roku 2014.

Na domácej pôde sú to napríklad Centrum excelentnosti pre rozvoj sídelnej infraštruktúry a znalostnej ekonomiky SPECTRA+ financovaného z OP Výskum a vývoj.

CETIP  vznikol na podnet profesorky  Elinor Ostrom počas jej účasti na projekte THEMES v roku 2007 ako virtuálne akademické centrum pri Slovenskej akadémii vied.  V roku 2013 sa stal samostatnou výskumnou spoločnosťou  CETIP Network so sídlom v Prahe. CETIP riadia štatutárky  a má akademickú radu, ktorá je poradným orgánom a je formovaná z významných domácich a zahraničných vedeckých osobností.  Manažment CETIP je lokalizovaný v Prahe zatiaľ čo propagácia a komunikácia je  naďalej v Bratislave. CETIP je asociovaný s n.o. IREAS Slovensko, Račianska 25 v Bratislave.

cetip-kolektiv

CETIP sa vo svojej činnosti zameriava na dve oblasti

Spoločenské aspekty globálnych environmentálnych zmien (Human Dimensions of Global Environmental Change)

V posledných dvoch desaťročiach sa výskum globálnych environmentálnych zmien (GEC) obohatil o novú dimenziu predovšetkým vzájomným prepojením výskumu GEC a reakcie spoločnosti na prejavené zmeny. Vďaka týmto prístupom je potom možné sledovať vplyv procesov globalizácie, demografickej zmeny, chudoby či ekonomickej transformácie na zmenu klímy, znižovanie biodiverzity či kvalitu života. Zároveň je možné analyzovať dôsledky zmien na spoločnosť a jej adaptačnú schopnosť na zmeny reagovať. Ambíciou CETIP je prispieť k rozvoju interdisciplinárneho teoreticko-metodologického aparátu na obnovenie prírodovedno-spoločenského výskumu a kombinácie kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Príkladom inovatívnych interdisciplinárnych prístupov je napríklad nové chápanie dynamiky súčinnosti človeka s okolím prostredníctvom konceptu socio-ekologickej reziliencie a socio-ekologických systémov pôsobiacich vo vzájomnej interakcii a nových prístupov k rozhodovaniu v podmienkach neistoty a komplexnej voľby.

 Akademická Rada

Prof. Konrad Hagedorn, Division of Resource Econonomics Humboldt University of Berlin

Assoc. Prof. Marco Janssen, Center for the Study of Institutional Diversity at Arizona State University

Prof. Michal Marek, CzechGlobe, Academy of Sciences, Czech Republic

Prof. Peter Soderbaum, Mälardalen University, Sweden

Prof. Arild Vatn, Norwegian University of Life Sciences