Prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD.

Odbor: Priestorové plánovanie, urbanizmus. Ústav manažmentu a SPECTRA Centre of Excellence EU na STU v Bratislave

Vedecká činnosť:

Vedecká, odborná a projektová činnosť v troch základných oblastiach priestorového plánovania – územnom plánovaní a urbanizme, strategickom socio-ekonomickom rozvojovom plánovaní územných subjektov a krajinnom plánovaní s dôrazom na udržateľné priestorové plánovanie a európske priestorové plánovanie. Koordinátor, riešiteľ a spoluriešiteľ niekoľkých desiatok zahraničných a domácich výskumných projektov. Zakladateľ Stredoeurópskeho výskumného a školiaceho centra v oblasti priestorového plánovania SPECTRA Centre of Excellence EU, Centra excelencie pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky Spoluzakladateľ VEEL – virtuálneho ekonomického experimentálneho laboratória a Centra strategických analýz – CESTA excelencie SAV, spolupracovník Centra transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík (CETIP) pri Prognostickom ústave SAV.

Štúdium a vedecko-pedagogické hodnosti:

1986 Ing. arch. v študijnom odbore urbanizmu FA SVST

1990 CSC. v študijnom odbore urbanizmus na FA STU

1989 Certificate in intercultural studies and language,  University Bremen, Germany

1993 – docent v odbore Urbanizmus

2003 – profesor v odbore Urbanizmus

Študijné pobyty:

University Bremen (1989), University of Kaiserlautern (1993), University New Castle upon Tyne (1996),

Pracoviská a významné funkcie:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, zástupca vedúceho Ústavu manažmentu STU, riaditeľ SPECTRA Centre of Excellence EU, profesor a garant študijných programov v odbore Priestorové plánovanie,

Projekty

Medzinárodné výskumné a edukačné projetky Pozícia
Permanent Research in Spatial Planning in the context of European Enlargement and Information Society Advancement (SPECTRA-PERSEUS) Optimization of the processes of spatial development in order to meet sustainable spatial  environmental, social and economic,  development. 5RP Vedúci projektu 2003/2005
Urban Development towards Appropriate Structures for Sustainable Transport (ECOCITY) The development of the sustainable ecologically oriented development strategy for the model city Trnava with the stress on sustainable transport concepts and infrastructure, 5 RP Riešiteľ 2002/2005
Improving the Quality of Life in Large Urban Distressed Areas (LUDA) Sustainable land use and development management for large distressed urban areas, 5 RP Vedúci riešiteľ v SR 2003/2005
Transport Planning, Land Use and Sustainability (TRANSPLUS) Sustainable transport strategy implementation and environmental impact assessment , 5 RP Riešiteľ 200/2003
Rehabilitation and Development in Mining Regions Large-scale environmental impacts and urban development problems. Strategy of the redevelopment in the environmentally affected areas of Velky Krtis, Prievidza and Ziar nad Hronom / INTERREG Vedúci riešiteľ v SR 2004/2005
Life-Long Educational Programme on Brownfields The objective of the project is to prepare a comprehensive programme for  effective implementation of continuing education and the life-long acquisition of skills and competencies to consoliobdobie technological and organizational changes in the country for the brownfields regeneration. WP leader 2004/2006
INTELCITY – Intelligent Cities,INTELCITIES addresses the EU policy objective of the “Knowledge Society” by 2010 in the context of cities, through the implementation of the FP5 INTELCITY roadmap project (IST-2002- 37373), by developing the intelligent city – an integrated citywide ICT information system continuously accessible to all, 6 RP Vedúci riešiteľ v SR 2004/2005 (2008)
LENNE Tempus Joint European Curriculum Development Project: Master of Landscape Planning and Management, TU Wien/FA STU/Univ. Belgrade 2005-2007 Vedúci riešiteľ v SR 2005/8
Spatial Development Trajectories of Knowledge-Based Society Development- Spatial Innovations in the Dynamics of Territorial Cohession, APVV -20-025705, STU Bratislava Vedúci projektu 2006-8,
PROMETEUS – Support of International Know-how Transfer Using the Capacity of SPECTRA – Centre of Excellence EU, ESF EU, Vedúci projektu 2006-8
CIRCUS – Circular land use, EU programme CE Vedúci projektu in SR 2010-4
AKK – Alps-Carpatian Bio-corridor, EU programme CE Vedúci projektu in SR 2010-4
CIDEP – Types of Settlement Structures for Urban Growth of the City Typy sídelných štruktúr pre územný rast mesta N00042 subrcontractor  in SR 2009-11
POLYCE – polycentric development in metropolitan regions, ESPON Vedúci projektu in SR 2010-12
 

Najvýznamnejšie projekty pre prax

 

SEA and Expertise on the Land Use Plan Proposal for the Slovak capital  Bratislava . Development of the SEA methodology in the specific conditions of the integration of land-use planning and SEA processes, implementation of SEA methodology Vedúci projektu 2003/2004
Sustainable land use management of the river basins areas

Problems, instruments and methods of the land-use management in the river basins areas affected by the floods disasters, proposal for the implementation of new environmentally oriented strategies for land-use development

Vedúci riešiteľ v SR 2003/2005
Participative Planning in Spatial Development. Development and implementation of the methods and instruments for the involvement of broader public in the spatial planning processes and decision making in the civil society Riešiteľ 2002/2004
Sustainable local development in the rural areas – ecologically oriented land-use and development plan for Tesarske Mlynany , FA STU Bratislava Riešiteľ 2004/2005
Land-use Plan for Bratislava – Podkarpatský pás, FA STU Bratislava Spoluautor 2005/2006
Strategic study on science and technology park CEPIT, Bratislava/Vienna Vedúci projektu 2006
Land-use plan Bernolakovo – north, FA STU Bratislava Spoluautor 2005/2006
European Spatial Planning Systems Analysis, Ministry for Regional Development SR/Urbion/CPTS Bratislava, Vedúci projektu 2008
Analyses of the development potentials for investments in Bratislava metropolitan region, CPTS Bratislava Vedúci projektu 2008
Vision of the Slovak Society development, Government of the SR/ EU SAV Bratislava Spoluautor 2007/2009
SEA for Bratislava Land-use Plan Amendment 2009, Magistrat of the Capital Bratislava/CPTS Bratislava Vedúci projektu 2009

 

Najdôležitejšie výsledky:

Autor viac ako 100 vedeckých článkov a príspevkov na medzinárodných vedeckých podujatiach,  autor a spoluautor viac ako 40 knižných publikácií

Najvýznamnejšie publikované práce – knihy, kapitoly v knihách od roku 2005

Publisher Obdobie Title
Springer Verlag 2005 Mueller, B., Linz, G., Finka, M.: Rise and Decline of Industry in Central and eastern Europe
Road/TU Wien/ARL Hannover 2005 Viena-Bratislava Region –between Cooperation and Competiton, In: Competition between Cities in Central Europe: Opportunities and Risks of Cooperation’,  ISBN 80-8059-031-1
Road/TU Wien/ARL Hannover 2005 Classification of instruments of cooperation and competition, In: Competition between Cities in Central Europe: Opportunities and Risks of Cooperation’, ISBN 80-8059-031-1
Verlag der Bauhaus Universität Weimar 2006 Mediacity – Theoretical and Conceptual Contexts, In: ECKARD, F., ZSOCKE, M.: Mediacity, 2006, ISBN-10: 3-860689-279-0, ISBN-13:978-3-860068-279-5, str. 65-89
Univ.Belgrade 2006 Cooperation potentials of the metropolitan regions in CADSES area, the case of Vienna/Bratislava Region, In.:STOIKOV,B.(Ed): Metropolitan networking in CADSES, ISBN86 823657-62-67, str.101-108
Road – Spectra 2006 Spatial Development Trajectories, FA STU-ROAD Bratislava 2006, ISBN 978-80-88999-31-7, FINKA,M., PETRÍKOVÁ,D.- editors
Springer Verlag 2007 Territorial Cohesion – Between Expectations, Disparities and Contradictions, In: Scholich, Dietmar (Ed.): German Annual of Spatial Research and Policy 2007, Territorial Cohesion, Springer Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-540-71745-4
Bauhaus Weimar 2008 River landscape management, inter-comunal, interregional and trans-national cooperation, in: NYKA, Lucyna (Ed.): Water for urban strategies, Verlag des Bauhaus-Universität Weimar, 2007, ISBN 978-3
MZP SR 2008 KOZOVÁ Mária, HRNČIAROVÁ Tatiana, DRDOŠ Ján, FINKA Maroš, HREŠKO Juraj, IZAKOVIČOVÁ Zita, OŤAHEĽ Ján, RUŽIČKA Milan, ŽIGRAI Florin (eds.): Landscape Ecology in Slovakia – Development, Current State and Perspectives, MŽP SR, 2007, ISBN 978-80-969801-0-9
Berliner Wissenschafts- Verlag GmbH 2008 BUCHER, Ulrike, FINKA, Maroš (Eds.): Electronic City, BWV 2008, 256 S.,  ISBN 978-3-8305-1452-7
Univ. Salzburg/ STU Bratislava 2009 2009 BREUSTE, J.,FINKA, M.,Kozova,M, : European Landscape in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and Management.
Naklaobdobieľstvo STU, 2009 ŠPIRKOVA, D., IVANIČKA,K., FINKA, M.: Housing and Housing Policies, Bratislava
Champagne-Adrene Universite de Reims, 2009 FINKA,M., JAMEČNÝ, Ľ.: Urban Regeneration, Economic Transformation and Sustainability. In. Les vertus de l interdisciplinarité.
Routledge 2009 Sustainable territorial development and concepts of polycentricity in Slovak territorial development   In: Urban Research & Practice, Volume 2, Issue 3 November 2009 , pages 332 – 343
Routledge 2010 Evolving Frameworks for Regional Development and Spatial Planning in the New Regions of the EU, In: ADAMS, N., Cotella, G, NUNES, R: Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning
Vydaveľstvo STU 2011 Priestorové plánovanie, Finka, M – editor

 

Pedagogická činnosť

Garant študijných programov, predmetov v oblasti priestorového plánovania na Ústave manažmentu STU, školiteľ a predseda odborovej komisie doktoranského štúdia v odbore Priestorové plánovanie, člen odborovej komisie doktorandského štúdia: Environmentálne plánovanie a manažment (PRIF UK

Členstvo vo vedeckých organizáciách, čestné členstvá a ocenenia:

·         Nositeľ titulu Vedec roka SR 2006, v kategórii medzinárodnej vedeckej spolupráce
·         člen Vedeckej rady  Inštitútu pre ekologický priestorový rozvoj IOER Dresden, od 2000
  • člen poradného zboru pre európske záležitosti Ministerstva vnútra Rheinland Pfalz, BRD
  • člen pradeného zboru MVRR SR, od 2007
·         člen  zboru expertov pre EIA/SEA pri MZP SR, od 1995
  • člen Medzináronej asociácie pre krajinnú ekológiu IALE – člen národného výboru, od 2004
  • Riadny člen Akadémie pre priestorový výskum a krajinské plánovanie ARL Hannover
  • člen výboru pre implementáciu európskej konvencie o krajine pri Ministerstve životného  prostredia SR, od 2005
  • hovorca siete SPA-CE.NET – Network of Spatial Research Institutions in Central and Eastern Europe
  • člen výkonného výboru Európskej asociácie škôl plánovania AESOP a special offcer pre QAS
  • Člen Vedeckej rady PÚ SAV

E-mail: maros.finka@stuba.sk