prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.

Akademické a vedecké hodnosti:

Environmentalistika (Mgr.) Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (1994).

Odvetvové ekonomiky a ekologická ekonómia (PhD.) Poľnohospodárska univerzita Nitra (1999).

Samostatný vedecký pracovník – Kvalifikačný stupeň II  (2004).

Docent v odbore teória politiky (2012).

Profesor manažmentu (2016)

 

Študijné pobyty:

Arizona State University, USA  – 2010, Swedish Agriculture University, Uppsala, 1996, Economic ad Social Committee, European Union, Belgicko 1997, US National Park Service 2005.

 

Zamestnanie:

Prognostický ústav SAV  (1994-2012)

Ústav ekológie lesa SAV (2012- )

Ústav manažmentu  Slovenskej technickej univerzity (2012- )

 

Vedecká činnosť:

Dvanásť rokov pôsobenia v oblasti interdisciplinárneho výskumu ekologickej a inštitucionálnej ekonómie, predovšetkým spoločenských aspektov globálnych environmentálnych zmien a environmentálneho rozhodovania. Zakladateľ a  riaditeľ  CETIP – medzinárodného centra interdisciplinárneho výskumu.  Zodpovedný riešiteľ  8 projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce:

2003-2006 Inštitucionálne zmeny vo vidieckom rozvoji krajín strednej a východnej Európy (IDARI  QLRT–2001–02718).

2005-2007 Hodnotenie dopadu a mapovanie regionálnych inovačných politík. Európska spolupráca pre trvalo-udržateľné regionálne inovácie (EUROCOOP INNOV-4-2004-517541).

2006-2010  Inovačné prístupy k  ochrane biodiverzity RUBICODE (036890).

2006-2009 Nové cesty vo výskume podmienok trvalo-udržateľného rozvoja THEMES (MSCF-CT-2005-029833).

2006-2010 Viacúrovňové rozhodovanie v ochrane životného prostredia.  Nástroje a procesy v ochrane vôd a biodiverzity v Európe (GoverNat 035536).

2011- 2013 Úloha vedy v strategickom plánovaní ekonomického rastu a udržateľnej spotreby: Vytváranie prepojení medzi výskumom a tvorbou verejných politík (RESPONDER  265297).

2011- 2014 Ekologické funkcie a indikátory biodiverzity pôd v Európe – (EcoFINDERs 264465).

2014-2017 Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe” (RegPol 2014-2017).

 

Projekty Cost:

Cost Action IS0802: Globálne environmentálne rozhodovanie: Transformácia riziká a príležitosti. (TGEG 2008-2012).

FP 1201: Forest Land Ownership Changes in Europe: Significance for Management And Policy (FACESMAP 2012-2016).

ISO 1204 Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL 2012-2016). ES1203 Enhancing the resilience capacity of sensitive mountain forest ecosystems under environmental change (SENSFOR 2013-2016).

IS 1309: Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV 2013-2017).

V predchádzajúcich rokoch riešiteľ viacerých individuálnych vedeckých projektov a štipendií v oblasti ekonomických aspektov ochrany biodiverzity a vidieckeho rozvoja, napr. Open Society 1999, Svetová Banka 2001-2002, Interreg (2001-2005).

 

Pedagogická činnosť: 

Prednášková činnosť:

Metodológia interdisciplinárneho výskumu, doktorandské štúdium Prif UK  a STU od ak. roku 2010/2011.

Písanie akademických článkov, doktorandské štúdium STU, Prif UK a FM UK od ak. roku 2012/2013.

Ekologická ekonómia a politika životného prostredia – II. stupeň – PRIF UK od ak. roku 2005/2006.

Ekologická a inštitucionálna ekonómia – doktorandské štúdium PRIF UK od  ak. roku 2006/2007.

Ochrana a tvorba ŽP – Katedra regionálnej ekonomiky, NHF  EU – 1999.

 

Doktorandské štúdium:

Člen odborovej komisie doktorandského štúdia: Environmentálne plánovanie a  manažment (PRIF UK do 2013).

Člen odborovej komisie doktorandského štúdia: Priestorové plánovanie (STU).

Doktorandi s úspešným ukončením obhajobou:

Mgr. Andrea Čimborová: Institutional Analysis of Biodiversity Protection in Slovakia. Ekonomická univerzita Bratislava (2008).

Mgr. Veronika Chobotová:  Tourism in the Slovenský Raj National Park – An Analysis of its Contribution to Sustainable Rural Development. University of Sussex, UK (2009) – spoluškoliteľ k  Dr. Sigrid Stagl.

Mari Shioya (Japonsko): Socio Ecological Resilience as a Concept for Sustainable Tourism. Environmentálne plánovanie a  manažment (PRIF UK 2012).

Veronika Poklembová: Public open spaces as commons, Priestorové plánovanie (STU 2013).

Školiteľ doktorandky (S. Trifunovova) a post doktorandky (Ilona Banasak) Marie Currie mobilitnej schémy (2007-2010)

Súčasný doktorandi: Martin Kuruc, Michal Maco, Maria Rychnavská, Stanislava Brnkaľáková, Rastislav Rybanič (priestorové plánovanie).

Člen programového výboru: interdisciplinárnej školy European Science Foundation:  Junior Summit “Water: Unite and Divide.  Interdisciplinary approaches for a sustainable future”  (27-31 August 2012, Stresa, Italy). 

Zahraničná prednášková činnosť a školenie PhD v rámci projektov GoverNat (2007-2010) a Themes (2007) spolu 20 hodín.

Prednášky pre postgraduálne štúdium environmentálny manažment – AI NOVA (1988- 2003) – rozsah 20 hodín ročne.

Ďalšie vzdelávanie expertov na tému ekonomické hodnotenie životného prostredia a ekonomické nástroje politiky životného prostredia (AI NOVA, UK, Tempus 1998-2003).

Ocenenia a členstvo vo vedeckých organizáciách a komisiách:

International Society for Ecological Economics od 1997.

European Society for Ecological Economics – člen predsedníctva od 2003, viceprezident od decembra 2009.

Člen Vedeckej rady programu International Human Dimension Programme for Global Environmental Change (IHDP) 2003-2008.

Social Sciences Standing Comitte, European Science Foundation (2011- 2012)

Steering Committee, Science for Carpathians (2012-).

Člen   vedeckej rady Czech Globe (2012-)

Spolu-editor časopisu International Journal of Ecological Economics & Statistics (IJEES).

Člen Snemu SAV 2001-2012.

Člen komisie SAV pre medzinárodnú spoluprácu od 2009.

 


Publikačná činnosť (výber) a ohlasy:

 

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných

KLUVANKOVA T, GEZIK V.: SURVIVAL OF COMMONS? INSTITUTIONS FOR ROBUST FOREST SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEMS, JOURNAL OF FOREST ECONOMICS, (2016) VOL. 22 DOI: 10.1016/J.FE.2016.01.002

Finka, M., Kluvankova, T.: . MANAGING COMPLEXITY  OF URBAN SYSTEMS: A POLYCENTRIC APPROACH Land Use Policy (2015), pp. 602-608 DOI information: 10.1016/j.landusepol.2014.09.016

http://authors.elsevier.com/a/1Pr8ayDvLtS35

Kluvánková-Oravská, T., Chobotová, V. Smolková, E. 2013.  The Challenges of Policy Convergence: The Europeanization of Biodiversity Governance in an Enlarging EU. Environment and Planning C: Government and Policy 2013, volume 31, pages 401 – 413. doi:10.1068/c1034j (1,161-IF 2011, Current Contents).

F. Biermann, K. Abbott, S. Andresen, K. Bäckstrand, S. Bernstein, M. M. Betsill, H. Bulkeley, B. Cashore, J. Clapp, C. Folke, A. Gupta, J. Gupta, P. M. Haas, A. Jordan, N. Kanie, T. Kluvánková-Oravská,L. Lebel, D. Liverman, J. Meadowcroft, R. B. Mitchell, P. Newell, S. Oberthür, L. Olsson, P. Pattberg, R. Sánchez-Rodríguez, H. Schroeder, A. Underdal, S. Camargo Vieira, C. Vogel, O. R. Young, A. Brock, R. Zondervan. Navigating the Anthropocene: Improving Earth System Governance. SCIENCE 16 MARCH 2012, VOL 335, 1306-1307, 10.1126/science.1217255  (31.37 – IF2010) (2010 – Current Contents).

Frank Biermann, Kenneth Abbott, Steinar Andresen, Karin Backstrand, Steven Bernstein, Michele M Betsill, Harriet Bulkeley, Benjamin Cashore, Jennifer Clapp, Carl Folke, Aarti Gupta, Joyeeta Gupta, Peter M Haas, Andrew Jordan, Norichika Kanie, Tatiana Kluvankova -Oravská, Louis Lebel, Diana Liverman, James Meadowcroft, Ronald B Mitchell, Peter Newell, Sebastian Oberthur, Lennart Olsson, Philipp Pattberg, Roberto Sa ́ nchez-Rodrıguez, Heike Schroeder, Arild Underdal, Susana Camargo Vieira, Coleen Vogel, Oran R Young, Andrea Brock, Ruben Zondervan: Transforming governance and institutions for global sustainability: key insights from the Earth System Governance Project. In: Current Opinion in Environmental Sustainability 2012 :1–10 (2.1 – IF2010). (2010 – Current Contents). ISSN: 1877-343.  DOI 10.1016/j.cosust.2012.01.014

 

SLAVÍKOVÁ, Lenka – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – JÍLKOVÁ, Jiřina. Bridging theories on environmental governance : insights from free-market approaches and institutional ecological economics perspectives . In Ecological Economics, 2010, vol. 69, no. 7, pp. 1368-1372. (2.422 – IF2009). (2010 – Current Contents). ISSN 0921-8009.

Doi:10.1016/j.ecolecon.2010.02.015

HARRINGTON, Richard – ANTON, Christian – DAWSON, Terence P. – DE BELLO, Francesco – FELD, Christian K. – HASLETT, John R. – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – KONTOGIANNI, Areti – LAVOREL, Sandra – LUCK, Gary W. – ROUNSEVELL, Mark D. A. – SAMWAYS, Michael J. – SETTELE, Josef – SKOURTOS, Michalis – SPANGENBERG, Joachim H. – VANDEWALLE, Marie – ZOBEL, Martin – HARRISON, Paula A. Ecosystem services and biodiversity conservation : concepts and a glossary. In Biodiversity and conservation, 2010, vol. 19, no. 10, pp. 2774-2790. (2.066 – IF2009). (2010 – Current Contents). ISSN 0960-3115. DOI 10.1007/s10531-010-9834-9.

DAWSON, Terence P. – ROUNSEVELL, Mark D. A. – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – CHOBOTOVÁ, Veronika – STIRLING, Andrew. Dynamic properties of complex adaptive ecosystems : implications for the sustainability of service provision. In Biodiversity and conservation, 2010, vol. 19, no. 10, pp. 2843-2853. (2.066 – IF2009). (2010 – Current Contents). ISSN 0960-3115. DOI 10.1007/s10531-010-9892-z

SLAVÍKOVÁ, Lenka – JÍLKOVÁ, Jiřina – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Elinor Ostrom – nositelka Nobelovy ceny za ekonomii a její přínos pro ekonomii životního prostředí. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace, 2010, roč. 58, č. 3, s. 419-423. (0.500 – IF2009). (2010 – Current Contents). ISSN 0032-3233.

 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, TATIANA,  CHOBOTOVÁ VERONIKA, 2012. Regional Governance Arrangements In: GLOBAL ENVIRONMENTAL GOVERNANCE RECONSIDERED, EDITED BY FRANK BIERMANN AND PHILIPP PATTBERG, MIT PRESS, PP. 219-237.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana et al. From Government to Governance? : new governance for water and biodiversity in an enlarged Europe. Praha : Alfa, 2010. 233 s. ISBN 978-80-87197-28-8.

 Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných 

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – FINKA, Maroš – JÍLKOVÁ, Jiřina. Polycentricita : inštitucionálna inovácia v regionálnom manažmente? In Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 10, s. 1050-1066. (0.289 – IF2010). (2011 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. VEGA 2/0016/11, Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA+ (ITMS 26240120002).

 

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – CHOBOTOVÁ, Veronika. The Emergence of Multilevel Governance : the case of the biodiversity in the enlarged European union. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 407-422. (0.237 – IF2009). (2010 – Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – CHOBOTOVÁ, Veronika. Shifting Governance. Managing the Commons: the Case of Slovenský Raj National Park. In Sociológia – Slovak Sociological Review : časopis pre otázky sociológie, 2006, vol. 38, no. 3, s. 221-244. (0.195 – IF2005). (2006 – Current Contents). ISSN 0049-1225.

 

BALÁŽ, Vladimír – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Conceptual Economic Issues of Regional Innovations. In Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 9, s. 881-897. (0.204 – IF2005). (2006 – Current Contents). ISSN 0013-3035.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Cohesion Policy and Sustainable Regional Development : the Case of the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2004, roč. 52, č. 7, s. 851-864. (0.062 – IF2003). (2004 – Current Contents). ISSN 0013-3035.

BÍZIKOVÁ, Lívia – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Reforma politiky životného prostredia Slovenskej republiky v kontexte prístupového procesu do Európskej únie : príklad poplatkov za produkt v sektore odpadov Slovenskej republiky po nadobudnutí platnosti nového zákona o odpadoch. In Ekonomický časopis, 2003, roč. 51, č. 4, s. 447-460. (0.080 – IF2002). (2003 – Current Contents). ISSN 0013-3035.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Hodnotenie národných parkov v podmienkach prechodových ekonomík. In Ekonomický časopis, 1998, roč. 46, č. 5, s. 671-694.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – SPÁČILOVÁ, Ružena. Valuing Environment-the Instrument for Democratic and Efficient Decision Making at Regional Level. In Ekonomický časopis, 1998, roč. 46, č. 6, s. 930-949.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Environmental Financing System in the Slovak Republic and State Environmental Fund Reform. In Ekonomický časopis, 1997, roč. 45, č. 5, s. 372-384.

Vedecké monografie a vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - JÍLKOVÁ, Jiřina – KOZOVÁ, Mária. From Governing to Governance Reconsidered. Ružomberok: VERBUM vydavateľstvo Katolickej univerzity, 2013.   ISBN 978 80 561 00660.

BALÁŽ, Vladimír – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – ZAJAC, Štefan. Inštitúcie a ekonomická transformácia. Bratislava : VEDA, 2007. 133 s. ISBN 978-80-224-0960-5.

BETÁK, Juraj – BÍZIKOVÁ, Lívia – HANUŠIN, Ján – HUBA, Mikuláš – IRA, Vladimír – LACIKA, Ján – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Smerom k trvalo udržateľnému tatranskému regiónu : (nezávislá štúdia strategického charakteru) – súhrn. Zostavovateľ Mikuláš Huba. Bratislava : REC Slovensko a STUŽ/SR s podporou Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis, 2005. 96 s. ISBN 80-969436-0-X.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Úvod do ekonomického hodnotenia a oceňovania biodiverzity. Nitra ; Bratislava : Slovenská poľnohospodárska univerzita : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2002, 2006. 40 s. Ochrana biodiverzity, č.58. TEMPUS Phare IB-JEP-14169-1999 “Dištančný kurz ochrany biodiverzity”. ISBN 80-8069-022-7.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Prístupy k ekonomickému hodnoteniu životného prostredia a možnosti ich uplatnenia v podmienkach transformujúcej sa ekonomiky Slovenskej republiky. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1999. 93 s. Štúdia, č. 1. ISSN 0862-9153.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Inštitucionálne aspekty prevencie povodní : Kapitola 2. In ČAMROVÁ, Lenka – JÍLKOVÁ, Jiřina. Povodně v území : inštitucionální a ekonomické souvislosti. – Praha : Eurolex Bohemia, 2006, s. 25-46. ISBN 80-7379-000-9.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Od riadenia k spravovaniu: Inštitucionálne inovácie v politike životného prostredia rozšírenej EÚ. In Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti. – Bratislava : VEDA, 2010, s. 110-127. ISBN 978-80-224-1152-3.

FILČÁK, Richard – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – FINKA, Maroš. Prognostické prístupy v kontrexte interdisciplinárneho výskumu a globálnych zmien. In Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti. – Bratislava : VEDA, 2010, s. 168-187. ISBN 978-80-224-1152-3.

Recenzované vedecké práce v zahraničných nekarentovaných  časopisoch neimpaktovaných

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – CHOBOTOVÁ, Veronika – BANASZAK, Ilona – SLAVIKOVÁ, Lenka – TRIFUNOVOVA, Sonja. From Government to Governance for Biodiversity : the perspective of central and eastern european transition countries. In Environmental Policy and Governance, 2009, vol. 19, no. 3, pp. 186-196. ISSN 1756-932X.

PAAVOLA, Jouni – GOULDSON, Andrew – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Interplay of Actors, Scales, Frameworks and Regimes in the Governance of Biodiversity. In Environmental Policy and Governance, 2009, vol. 19, no. 3, pp. 148-158. ISSN 1756-932X.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – CHOBOTOVÁ, Veronika. Shifting Governance in Slovensky Raj National Park. In Journal of Rural Cooperation. Special Issue: Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe, 2008, vol. 36, no. 1, pp. 39-55. ISSN 0377-7480.

PAAVOLA, Jouni – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – GOULDSON, Andrew. The Governance of Biodiversity: eco-systems, Institutions and the Interplay of Actors, Levels, Frameworks and Regimes. 19 p. UFZ-Discussion Papers, 14/2008-GoverNat 7.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – CHOBOTOVÁ, Veronika – BANASZAK, Ilona – SLÁVIKOVÁ, Lenka – TRIFUNOVOVA, Sonja. From Government to Governance for Biodiversity : the perspective of CEE transition countries. 19 p. UFZ-Discussion Papers, 11/2008 – GoverNat 4.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – CHOBOTOVÁ, Veronika. Shifting Governance in Slovensky raj National Park. In Institutional Change in Agriculture and Natural Resource (ICAR) Discussion Papers. – Berlin : Humbolt University Berlin, Department of Agricultural Economics and Social Sciences, 2006, 28 p. ISSN 1613-3455 (Printausgabe).

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Community based natural resource management and implementation of local Agenda 21 in the Slovak Republik. The Case of the nature protection in the Slovak Republic. Final Report. Washington : World Bank-Robert S. McNamara Fellowships Program, 2001. 35 p.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Structural funds the challenge for sustainable development and regional disparity in the Slovak Republic. In Innovation : the European Journal of Social Science Research, 2004, vol.17, no. 1, pp. 61-73. ISSN 1351-1610.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Sustainable tourism in Mala Fatra National Park, the Slovak Republic. In International Journal of Sustainable Development, 1999, vol. 2, no. 2, pp. 323-340.

Recenzované vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

-

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – CHOBOTOVÁ, Veronika. Inštitúcie a ekosystémové služby v demokratickej a trhovej spoločnosti. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, 2010, roč. 44, č. 2, s. 84-87. ISSN 0044-4863.

FILČÁK, Richard – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – FINKA, Maroš. Prognostika a meniaci sa ekonomický, sociálny a environmentálny kontext: : výzvy pre interdisciplinárny výskum. In Prognostické práce, 2010, vol. 2, no. 1, pp. 5-22. ISSN 1337-9666.

FINKA, Maroš – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Koncept polycentricity v súčasnej teórii a praxi spravovania územia. In Prognostické práce, 2010, vol. 2, no. 1, pp. 23-37. ISSN 1337-9666.

 

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. New Environmental Governance. In Prognostické práce, 2009, vol. 1, no. 1, pp. 5-19. ISSN 1337-9666.

 

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – CHOBOTOVÁ, Veronika. Interplay of Actors and Scales in Biodiversity Governance of Enlarged European Union. In Prognostické práce, 2009, vol. 1, no. 1, pp. 20-35. ISSN 1337-9666.

CHOBOTOVÁ, Veronika – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. The Role of Market-Based Instruments for Biodiversity Conservation in Central and Eastern Europe. In Prognostické práce, 2009, vol. 1, no. 1, pp. 59-77. ISSN 1337-9666.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – ZIKOS, D. – SLÁVIKOVÁ, L. Institutions and Ecosystem Dynamics, Experimental Perspective, Experiences from tree new EU Member States. In Prognostické práce, 2009, vol. 1, no. 1, pp. 78-99. ISSN 1337-9666.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Nobelova cena za interdisciplinárny výskum v ekonómii udelená Elinor Ostromovej. In Ekonomický Časopis, 2009, Roč. 57, č. 8, s. 821-825. (0.262 – If2008). (2009 – Current Contents, Scopus). ISSN 0013-3035.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Ekonómia, entropia a životné prostredie : termodynamické zákony v ekonómii – bioekonómia, ich význam pre formovanie  teoretickej vedy i uplatňovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja. In Ekonomický časopis, 2004, roč. 52, č. 8, s. 1027-1029. (0.062 – if2003). (2004 – Current Contents). ISSN 0013-3035.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Ekonomická dimenzia ochrany životného prostredia. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1967-, 2004, roč.  XXXVIII. č. 5, s. 278. ISSN 0044-4863. Recenzia na: Finančno-ekonomické aspekty ochrany životného prostredia / Eva Romančíková. – Bratislava : ECO INSTRUMENT, 2004. – ISBN 80-967771-1-4.

 

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Reforma manažmentu a financovania ochrany prírody existenčnou nevyhnutnosťou ? In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2002, roč. XXXVI, č. 1, s. 22-27.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – ILAŠENKOVÁ, Katarína. Ekonomický prístup k ochrane prírody-cesta k integrovanému manažmentu NP Slovenský raj. In Ochrana prírody Slovenska : Magazín štátnej ochrany prírody, 2002, č. 2, s. 14-15. ISSN 1335-7921.

Recenzované príspevky v zborníkoch z konferencií (zahraničné)

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana – CHOBOTOVÁ, Veronika. Institutional Analysis of Sustainability Problems. In Institute for Forecasting Slovak Academy of Science. Institutional analysis of sustainability problems : “Emerging Theories and Methods in Sustainability Research” (THEMES 02833, 2006-2009). Tatiana Kluvánková-Oravská, Veronika Chobotová, Jiřina Jílková, Petr Šauer (editors). – Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2007, s. 8-20. ISBN 978-80-86703-12-3.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Environmental Decision Making in the Slovak Republic /Chapter XIV./. In Interest and Values : the Spirit of Venture in a Time of Change. Edited by Tibor Pichler, Jana Gašparíková. – Washington, D.C. : The Council for Research in Values and Philosophy, 1999, s. 129-135. ISBN 1-56518-125-5.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Stakeholder concept as an instrument to value natural areas and support decision making at the local level : the case study from Mala Fatra NP, the Slovak Republik. In Report of the scientific workshop on “The ecosystem approach – what does it mean for European  ecosystems?”. Horst Korn, Jutta Stadler, Edward Maltby, Alexander Kerr (Eds.). – Bonn : Bundesamt für Naturschutz (German Federal Agency for Nature Conservation), 1999, s. 76-92.