Členovia

Tatiana Kluvánková-Oravská je inštitucionálny ekologický ekonóm, profesor manažmentu.  Pätnásť rokov pôsobenia v oblasti interdisciplinárneho výskumu teórie rozhodovania a politiky životného prostredia.  V súčasnosti sa venuje  výskumu strategického rozhodovania v podmienkach neistoty a komplexnej voľby a uplatneniu multimetódového prístupu v interdisciplinárnom výskume  a vzdelávaní v prírodných a spoločenských vedách na pôde univerzít v SR ale i medzinárodných programoch. V rokoch 2003-2008 vo funkcii člena Vedeckej rady programu IHDP, viceprezident European Society for Ecological Economics (ESEE) od roku 2010, člen Standing Committee of Social Sciences, European Science Foundation (2011-2012). Od roku 2003 riešiteľom 8 projektov Rámcových programov EÚ a členom CE SPECTRA – spoločného pracoviska Slovenskej technickej university, Ústavu ekológie lesa SAV a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Autor viac ako 40 vedeckých článkov, z toho 16 publikovaných v karentovaných periodikách, vrátane Science, Ecological Economics, autor a spoluautor 5 monografií, aktuálne 112 citácií WOS a Scopus databázach. Dr. Kluvánková-Oravská je riaditeľkou CETIP.

Veronika Chobotová vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. v odbore environmentalistika). Doktorandské štúdium absolvovala na Univerzity of Sussex, Veľká Británia (PhD. v odbore ekologickej ekonómie) v rámci projektu IDARI, ktorý PÚ SAV riešil v rokoch 2003-2006. Dr. Chobotová pomáhala založiť a prevádzkovať VEEL. Od roku 2003 bola spoluriešiteľkou 7 medzinárodných projektov rámcových programov EÚ a je autorkou niekoľkých medzinárodných publikácí. Prednáša v prednáškových cykloch  “Ekologická ekonómia” a “Metódy interdisciplinárneho výskumu” na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Ústave manažmentu Slovenskej Technickej Univerzity V Bratislave. Počas posledných piatich rokov absolvovala niekoľko stáži v Európe (Európska komisia, Brussels, DG Environmnet), a v roku 2010 strávila jeden semester na Arizona State University. V súčasnej dobe sa zameriava na experimentálnu ekonómiu v oblasti platieb za ekosystémové služby.

Maroš Finka je profesor v odbore Urbanizmus pôsobiaci na Ústave manažmentu STU ako vysokoškolský pedagóg a garant študijných programov Priestorové plánovanie. Je garant študijného odboru Priestorové plánovanie v SR, je člen Akademie fuer Raumforschung und Landesplanung v Hannoveri, pôsobil ako prorektor Slovenskej technickej univerzity, Je autorom a spoluautorom viac ako tridsiatich architektonických projektov, územnoplánovacej dokumentácie a podkladov, vyše stovky článkov, 18 monografií, viac ako stovky vystúpení na medzinárodných vedeckých podujatiach, garant a koordinátor vedeckovýskumných domácich a európskych projektov v oblasti urbanizmu a územného plánovania, priestorového rozvoja a európskej integrácie, strategického environmentálneho hodnotenia a krajinného plánovania. Je držiteľom ocenenia Vedec roka SR a iných ocenení doma a v zahraničí.

jilkovaJiřina Jílková is a Professor and vice-rector  at the University of J. E. Purkyne, Usti nad Labem,  Czech Republic, where she teaches courses on environmental policy and public finance and sustainable  regional development. She is also Research Director of the Institute for Economic and Environmental Policy (IEEP) and co-founder of the Institute for Structural Policies (IREAS) – a research and educational network in Central and Eastern Europe. Her research and consulting activities are primarily in the areas of sustainable regional and sectoral policies . Her recent work has focused on economic and policy problems with respect to energy, agriculture, and regional development, mostly relying on interdisciplinary approaches to evaluation.

Mária Kozová je profesorkou environmentálnych vied a pracuje na Katedre geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej vedecká a pedagogická činnosť je zameraná na krajinnú ekológiu, environmentálne plánovanie a manažment. Špecializuje sa na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, posúdenie zmien v oblasti životného prostredia (vrátane klimatickej zmeny), udržateľný rozvoj, riadenie a spravovanie (governance) životného prostredia. Je autorkou / alebo spoluautorkou viac ako 60 vedeckých a 110 odborných publikácií, spoluautorkou 6 monografií a 12 učebníc pre študentov vysokých škôl. Bola hlavnou riešiteľkou 16 vedeckých a výskumných projektov a spoluriešiteľkou ďalších 40 projektov. Od roku 1994 do roku 2012 garantovala magisterské a doktorandské štúdium zamerané na environmentálne plánovanie a manažment na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pod jej vedením úspešne ukončilo štúdium 10 doktorandov  a viac ako 50 magisterských študentov. Maria má dlhoročné skúsenosti s riešením medzinárodných vzdelávacích projektov TEMPUS najmä s krajinami bývalého Sovietskeho zväzu (Bielorusko, Rusko, Ukrajina a Uzbekistan).

Urban Kováč ukončil inžinierske štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v júni 1999 a magisterské štúdium v odbore matematika na Fakulte Matematiky, fyziky a informatiky Komenského univerzity v Bratislave v auguste 2006. Úspešne ukončil PhD. štúdium v odbore financie na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 2006 a PhD. štúdium v odbore Nanotechnológie na Univerzite Glasgow v roku 2011. Jeho výskumné skúsenosti sú hlavne v oblasti matematických a štatistických aplikácií v inžinierskych a behaviorálnych vedách, vrátane softwarového vývoja. Šesť rokov pracoval na Univerzity Glasgow a Gold Standard Simulations Ltd, a má viac ako 8 ročné skúsenosti s vyvojom matematických a numerických modelov v interdisciplinárnom výskume, napr. Agentové modely, modul pre neurónové siete, moduly pre genetické a evolučné programovanie či numerické a optimalizačné moduly. Publikoval svoj výskum v dvoch uznávaných karentovaných vedeckých časopisoch (Microelectronics Reliability and journal IEEE Transaction on Electron Devices). Participoval na 8 zahraničných a domácich grantových projektoch. Jeho záujem o interdisciplinárny výskum v oblasti ekonómie demonštruje ako CSR riaditeľ neziskového občianskeho združenia Virtual Scientifc Laboratories (VSL) na Slovensku od roku 2006. Hlavným poslaním organizácie je zabezpečenie vývoja, implementácie a diseminácie znalostí v oblasti ekonomických a behaviorálnych vied na Slovensku. Prostredníctvom VSL organizoval 5 “Nobel prize lecture series” v Bratislave (Prof. Robert Aumann (May 2008), Prof. Edward Prescott (September 2009), Prof. Robert Mundell (March 2010), and Prof. Edmund Phelps (september 2010), and prof. Oliver Williamson (september 2011), 3 konferencie v spolupráci s CERGE-EI Prague (Bratislava Economic Meeting (BEM) 2008, BEM 2010,Prague Economic Meeting 2011) a niekoľko workshopov a prednášok pre študentov.

_MG_Slavikova_nove pozadiLenka Slavíková absolvovala VŠE v Prahe, obory Hospodárska politika a Ekonomika životného prostredia. V roku 2009 dokončila doktorát so zameraním na ekonomické teórie relevantné pre ochranu životného prostredia a ich aplikácie na zložku voda. V roku 2015 získala titul docent v odbore Verejná ekonómia na Masarykovej univerzite v Brne. V rokoch 2006–2008 pôsobila ako odborná asistentka na katedre inštitucionálnej ekonómie, v rokoch 2008 – 2014 bola členkou katedry ekonomiky životného prostredia Národohospodárskej fakulty VŠE v Prahe. Od roku 2014 je členkou Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy Fakulty sociálno-ekonomickej Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2007 rovnako pôsobí ako výkonná riaditeľka IEEP, Inštitútu pre ekonomickú a ekologickú politiku pri FSE UJEP. Vyučuje ekonómiu životného prostredia s ohľadom na environmentálne, ekologické a inštitucionálne pojatie tejto problematiky. V roku 2012 vydala s kolegami knihu Ekonomie životního prostředí: teorie a politika. Dlhodobo sa venuje problematike inštitúcií v ochrane životného prostredia v kontexte ochrany vody a biodiverzity (so zameraním na implementáciu princípu účasti verejnosti). Jej dlhodobým záujem je tiež komparácia rôznych súperiacich škôl ekonomického myslenia, ktoré sú relevantné pre ochranu životného prostredia. Zoznam jej kľúčových publikácií nájdete na: http://www.ieep.cz/cz/o-institutu/lenka-slavikova.html

Matej Jaššo je vedecko-výskumný pracovník a pedagóg na oddelení priestorového plánovania Ústav manažmentu STU, je držiteľom magisterského titulu v odbore psychológia a doktorandského titulu v odbore urbanizmus. Špecializuje sa na tzv. mäkké faktory v priestorovom plánovaní, ako napr. problematika regionálnej identity, urbánnej sémiotiky,  plánovacích kultúr, regionálneho manažmentu a marketingu, participatívneho plánovania a pod. Vyučuje  predmety urbánna sociológia, sociálna komunikácia a psychológia, sociálna ekológia a regionálny manažment/marketing. Je vedúcim študentského projektu „Mesto ako osobnosť a jej priemet v urbánnej sémiotike“. V minulých rokoch bol zodpovedný za PR pre Spectru, Centrum Excelentnosti a pripravil projekt Corporate Identity pre toto centrum. V súčasnosti pôsobí aj ako sieťový koordinátor pre Space-net, networking združujúci výskumné inštitúcie v oblasti priestorového plánovania.

Richard Filčák pracoval na sociálnych a environmentálnych výskumných a rozvojových projektoch v krajinách strednej a východnej Európy, Balkánu, Ukrajiny, Gruzínska a Ruska. Študoval v Bratislave a vo Švédskom Lunde, doktorát obhájil na Stredoeurópskej univerzite (CEU). Bol spoluautorom UNEP Globálneho Environmentálneho výhľadu GEO 4, publikoval dve knihy, niekoľko kapitol a článkov v odborných časopisoch. Vo svojom výskume a práci sa venuje sociálne-environmentálnym dopadom transformácie, problematike chudoby a prírodných zdrojov, environmentálnej zraniteľnosti a rozvojovým stratégiám zameraným na sociálno-ekonomické aspekty ochrany životného prostredia.

shioyaMari Shioya is a research fellow, defended dissertation thesis on “Socio-ecological resilience and adaptive governance as dynamic concepts for biodiversity conservation“ in 2012. She received a Bachelor’s degree in Economics and Political Sciences from Chuo University in Japan in 2005 then received an MSc in Environmental Resource Management from University College Dublin in 2007. She was then awarded a national scholarship for pursuing PhD degree studies at the Environmental Planning and Management Programme of the Faculty of Natural Science at Comenius University and Slovak Academy of Sciences. During her studies, she gained experience working as a community development assistant in the State of Johor in Malaysia and as a seasonal park ranger in Killarney National Park in Ireland, economic advisor at the Slovak-Japanese Chamber of Commerce, and a PhD research fellow at United Nations University in Japan. Her areas of  interest are Resource Economics, Environmental Resource Management, Sustainable Tourism Management, Adaptive Governance for Climate Change and Socio-Ecological Resilience.

poklembovaVeronika Poklembová obhájila dizertačnú prácu ‘Urban Governance. Sustainable Management of Public Spaces as Commons’ v auguste 2013. Inžinierske štúdium absolvovala v odbore Priestorové plánovanie, bakalárske v odbore Krajinná architektúra a krajinné plánovanie. Spolupracovala na viacerých projektoch zameraných na verejné priestory a participatívne plánovanie (napr. UrbSpace projekt). Venuje sa výskumu verejných priestorov ako ‘commons’.

.

Lucia Leváková je dennou doktorandkou na Prognostickom ústave SAV. Bakalársky titul nadobudla zo študijného odboru Environmentalistika a magisterský titul získala v odbore Environmentálne plánovanie a manažment na Katedre krajinnej ekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Diplomová práca sa zaoberala ochranou území NATURA 2000 na Slovensku i v Európe. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje integrovanému prístupu k ochrane biodiverzity v podmienkach EÚ (príklad ekologického poľnohospodárstva).

Eva Streberová obhájila svoju dizertačnú prácu na Fakulte Prírodných vied Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pracuje ako výskunmý pracovník SPECTRA Centrum Excelentnosti – spojené pracovisko STU a  Ústavu ekológie lesa SAV. Zaujíma sa o problematiku udržateľného využívania ekosystémových služieb a ich vplyvu na ľudské zdravie. Zapája sa do predmetov vyučovaných na per študentov Ústavu manažmentu STU (Krajinno-ekologické základy, Metódy interdisciplinárneho výskumu pre doktorandov, Krajinná ekológia, Environmentálne plánovanie , Krajinné plánovanie). Je spoluriešiteľkou projektu COST IS 1204 Tourism, wellbeing and ecosystem services. Študijné pobyty: Wageningen University Holandsko, IFF Institute of Social Ecology Viedeň.

Peter Baus  obhájil prácu na tému “Priestorové modely a GIS ako nástroj na skvalitnenie manažmentu urbanizovaného prostredia” na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Bakalársky titul nadobudol zo študijného odboru Environmentalistika a magisterský titul získal v odbore Environmentálne plánovanie a manažment na Katedre krajinnej ekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Ako zamestnanec pracuje na Prognostickom ústave SAV od roku 2010.  Medzi jeho hlavné zameranie patrí štúdium vývoja systémov osídlenia a využitie počítačových modelov pri simuláciách a štúdiu týchto systémov. Zameriava sa aj na zmeny krajinnej pokrývky s využitím nástrojov GIS a možnosti využitia týchto nástrojov v modelovaní.

Michal Maco vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave v odbore Priestorové plánovanie a momentálne pôsobí ako študent dennej doktorandúry na Ústave Manažmentu STU. Počas svojho štúdia absolvoval viacero zahraničných pobytov, stáží a workshopov vo Švédsku, Nemecku, Rakúsku či Slovinsku, predovšetkým so zameraním na urbanizmus a priestorové plánovanie. Vo svojej diplomovej práci sa venoval aplikácii teórie commons na verejné priestory. Jeho dizertačná práca rozvíja túto problematiku predovšetkým z pohľadu spravovania verejných a spoločných mestských priestorov.

brnkalakovaStanislava Brnkaľáková je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Environmentálny manažment a plánovanie. Počas magisterského štúdia sa zúčastnila výmenného programu v Holandsku (Wageningen University) so zameraním na územné a environmentálne plánovanie. Absolvovala dvojtýždňový workshop pod záštitou mimovládnej organizácie Grüne Liga v Nemecku (Osterzgebirge), ktorý bol orientovaný na manažment horských lúk. V súčasnosti je dennou doktorandkou na Slovenskej technickej univerzite na Ústave manažmentu so zameraním dizertačnej práce na koncept adaptívneho manažmentu z hľadiska zabezpečovania ekosystémových služieb v horských regiónoch.