Projekty

Projekt EcoFINDERSecofinders

Doba riešenia projektu: 01/2011 – 12/2014

Projekt RESPONDER

Úloha vedy v strategickom plánovaní ekonomického rastu a udržateľnej spotreby: Vytváranie prepojení medzi výskumom a tvorbou verejných politík
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: Január 2011 – Jún 2014

Projekt COST

Globálne environmentálne rozhodovanie: Transformácia riziká a príležitosti (TGEG)
Doba riešenia: 6/2008 – 10/2012

Projekt GOVERNAT – 6. RP EÚ

Viacúrovňové rozhodovanie v ochrane životného prostredia. Nástroje a procesy v ochrane vôd a biodiverzity v Európe.
Multi-level Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodivesity Governance in Europe
Doba riešenia: : 10/2006 – 9/2010

Projekt THEMES – 6. RP EÚ

Nové teórie a metódy skúmania trvalo udržateľného rozvoja
Emerging Theories and Methods in Sustainability Research
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2009

Projekt RUBICODE – 6. RP EÚ

Ochrana biodiverzity dynamických ekosystémov
Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems
Doba riešenia: 09/2006 – 02/2009

Projekt EURO-COOP – 6. RP EÚ

Hodnotenie dopadu a mapovanie regionálnych inovačných politík. Európska spolupráca pre trvaloudržateľné regionálne inovácie
Regional Innovation Policy Impact Assessment and Benchmarking Process: European Cooperation for Sustainable Regional Innovation
Doba riešenia: 06/2005 – 02/2008

Projekt IDARI – 5. RP EÚ

Inštitucionálne zmeny v agropotravinárstve a v rozvoji vidieka v krajinách strednej a východnej Európy Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions in CEE Countries IDARI
Doba riešenia: 06/2003 – 06/2006