VEEL a Strategické rozhodovanie

Strategické rozhodovanie sa v podmienkach globálnych zmien presunulo od prognózovania budúcnosti k hľadaniu adaptačných scenárov a navigácií zmien. viac…

Laboratórium experimentálnych spoločenských vied (VEEL)

V rámci Centra excelentnosti rozvoja sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA+ vzniklo koncom roka 2010 ako spoločné pracovisko PÚ SAV a Ústavu manažmentu STU _Laboratórium experimentálnych spoločenských vied (VEEL)_. Od roku 2013 pôsobí VEEL ako súčasť Centra excelentnosti SPECTRA – spoločného pracoviska Slovenskej technickej univerzity, Ústavu ekológie lesa SAV a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. VEEL je partnerom Ostrom laboratória, ktoré spolupracuje v rámci siete Virtual commons, zriadenej v centre “Center for the Study of Institutional Diversity“ (CSID), Arizona State University.

cetip-kolektiv

Poslaním VEEL je zvýšiť inovačný potenciál interdisciplinárneho výskumu spoločenských vied a kvalitu graduálneho a postgraduálneho vzdelávanie v Slovenskej republike. Kľúčovým zámerom je v rámci medzinárodnej spolupráce CETIP vytvoriť podmienky pre integráciu do spoločného projektu experimentálnych spoločenských vied, ktorý vedie partnerské centrum na Arizona State University. Cieľom je prostredníctvom kombinácie štandardných a inovatívnych metód, s dôrazom na experimentálnu ekonómiu zaviesť základné princípy spoločenskej simulácie a jej aplikácia do otázok kooperácie a inovačnej difúzie. Existencia experimentálneho ekonomického laboratória vytvára príležitosť rozvíjať špecifické výskumné projekty, prilákať mladých domácich výskumníkov, pre ktorých to bude príležitosť začať svoju odbornú kariéru v domovskej krajine a v neposlednom rade prispeje ku zvyšovaniu efektivity vykonávaných aktivít.

Hodina hry umožní spoznať človeka viac ako rok konverzácie (Platon)   viac…

Spolupráca na experimentoch s partnerským centrom CSID na Arizonskej univerzite, sa začala počas návštevy prof Elinor Ostrom, v rámci projektu THEMES, v rámci ktorého sa odohral prvý spoločný experiment (Ahn,  Ostrom, Walker, 2010). Nosnou činnosťou VEEL sú experimentálne prístupy k environmentálnemu rozhodovanu, najmä v oblasti zdielaných zdrojov (commons) a konfliktu individuálnych a spoločenských záujmov v ich  užívaní.

Laboratórium

Laboratórium

CETIP prispieva k zvyšovaniu povedomia o význame kolektívneho udržateľného manažmentu prírodných zdrojov a ekosystémových služieb vývojom vzdelávacích hier pre žiakov škôl.  Cieľom je rozvíjať u detí schopnosť kolektívne a zodpovedne rozhodovať o spoločensky významných hodnotách životného prostredia. Žiaci sú postavení pred dilemu individuálnych a  spoločenských záujmov poskytnutím materiálnej motivácie k využívaniu zdrojov. Kolektívy s úspešnou kooperatívnou stratégiou získavajú živý stromček alebo produkt ekosystémovej služby.

Experiment

lesná hra – experiment

Experiment2

lesná hra – experiment

Experimentálny design lesnej hry vyvinutý v spolupráci s partnermi z Arizona state Univerzity a použitý v rôznych kultúrnych podmienkach režimov vlastníctva lesa CETIP upravil pre  potreby ZŠ.

DSC_2044

rozhodovacia hra – Noc výskumníka 2014

vcelicky

rozhodovacia hra – Noc výskumníka 2014

Rozhodovacie hry (role board games)  sú interaktívne  simulácie správania ktoré CETIP vyvíja za účelom  sledovania faktorov kolektívneho rozhodovania, udržateľného manažmentu pomocou ekosystémových služieb.

CE SPECTRA a Laboratórium VEEL ponúkajú svoju asistenciu a priestory pre rôzne typy laboratórnych experimentov.
V prípade záujmu kontaktujte: cetip@cetip-network.eu

Aktivity VEEL

2014     2013     2011

DSC_0317 DSC_0310 DSC_0255 DSC_0267
DSC_0237 DSC_0265 DSC_0239