Správa z návštevy hosťujúceho profesora Marca Janssena

Správa z návštevy hosťujúceho profesora Marca Janssena

Prognostický ústav SAV, Centrum transdisciplinárnych štúdii CETIP, Ústav manažmentu STU, Virtual Scientific Laboratory (VSL) v dňoch 26.9.-7.10. 2011 zorganizovali návštevu profesora Marca Janssena z partnerského centra s názvom Center for the Study of Institutional Diversity CSID pri Arizona State univerzity. Návšteva bola súčasťou projektu Centra Excelentnosti pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA+ a nového Centra Exelentnosti SAV CESTA. Podujatie bolo financované a technicky zabezpečované z prostriedkov pracovísk, najmä Centra excelentnosti SAV – CESTA, Spectra+, projektu COST Action IS0802 “Transformation of Global Environmental Governance” http://transformation- geg.org, Governat a Nadácie TATRA BANKY www.nadaciatatrabanky.sk

Marco A. Janssen je riaditeľom centra s názvom Center for the Study of Institutional Diversity CSID pri Arizona state univerzity. Počas svojej kariéry Marco A. Janssen získal reputáciu uznávaného výskumníka pre svoje úsilie vytvoriť interdisciplinárnu spoluprácu v spoločenských vedách prostredníctvom kombinácie štandardných a inovatívnych metód, s dôrazom na experimentálnu ekonómiu. Svoje práce publikoval vo významných periodikách ako napr. Science (pozri kompletný zozonam publikačnej činnosti) a pôsobí v mnohých výskumných a vedeckých sieťach a partnerstvách, vrátane dlhoročnej spolupráce s laureátkou Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2009 profesorkou Elinor Ostrom. Marco Janssen vyučuje využitie počítačových simulácii, osobitne systémovú dynamiku a ABM modelovanie v rámci spoločenských vied. Cieľom je zaviesť základné princípy spoločenskej simulácie a jej aplikácia do otázok kooperácie a inovačnej difúzie. Janssen je taktiež členom PhD komisií v rozličných vedných odboroch.

CETIP od roku 2009 participuje na behaviorálnych experimentoch zameraných na inovácie v rozhodovaní o prírodných zdrojoch realizovaných pod vedením CSID a Marca A. Janssena. Počas tejto spolupráce CETIP vykonalo sériu experimentov na testovanie inovácií v rozhodovaní o racionálnom využívaní prírodných zdrojov. CETIP a CSID spoločne organizovali diskusné sekcie na koferenciách Medzinárodnej spoločnosti pre ekologickú ekonómiu. V roku 2010 dve členky CETIP-u pôsobili v CSID. CSID a CETIP sú časťou medzinárodnej výskumnej skupiny Virtual commons, ktorá bola formovaná v rámci medzinárodnej komunity International Association of the Study of Commons v septembri 2010.

Výsledkom viac ako dvojročnej spolupráce je spoločné pracovisko PÚ SAV a ÚM STU: Virtuálne Experimentálne Ekonomické Laboratórium (VEEL) ako jedno z dvoch funkčných laboratórii v celej skupine Virtual Commons. VEEL existuje v priestoroch rektorátu STU od mája roku 2011. Existencia lokálneho experimentálneho ekonomického laboratória vytvára priležitosť rozvíjať špecifické výskumné projekty, prilákať mladých domácich výskumníkov, pre ktorých to bude príležitosť začať svoju odbornú kariéru v domovskej krajine a v neposlednom rade prispeje ku zvyšovaniu efektivity vykonávaných aktivít. VEEL úspešne rozbieha svoje aktivity realizáciou experimentov, ktorých sa zúčastňujú riešitelia a doktorandi SPECTRA+ http://www.prog.sav.sk/?id=veel. Perspektívy VEEL závisia od schopnosti koletívu vyvíjať vlastné experimenty z oblasti interdisciplinárnych spločenských vied a aplikovať ich v strategickom rozhodovaní v našich podmienkach.

Hlavným cieľom návštevy bol rozvoj nových prístupov v experimentálnych spoločenských vedách a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej spoločensko – vednej komunity v medzinárodnom výskume a vzdelávaní.

Ciele návštevy boli naplnené realizáciou nasledovných aktivít:

1. Zahrnutie M. Janssena do vzdelávania v oblasti experimentálnej ekonómie v rámci laboratórií VEEL a tréningu pre post-doktorandov a výskumníkov za účelom pripraviť odborné kapacity pre koordináciu aktivít laboratórii VEEL, príprava a skvalitnenie podkladov pre vzdelávanie študentov.

2. Rozvoj výskumu v oblasti interdisciplinárnych spoločenských vied prostredníctvom spoločných výskumných úloh a príspevkov do odborných časopisov, konferencií a workshopov počas, ale i po skončení hosťovania zahraničného profesora.

Program návštevy pozostával z Intenzívneho tréningového kurzu “Experimentálne spoločenské vedy” za účelom budovania kapacít VEEL (riešiteľov a doktorandov PÚSAV, ÚM STU, , Prif UK a ďalší). Program poskytol základy využívania experimentov v spoločenských vedách so zameraním sa na experimentálnu ekonómiu, ale i na náležité pojmy z psychológie, antropológie, politológie a manažmentu. Absolventi získali podrobné poznatky a skúsenosti ako navrhovať a realizovať experimenty, ako i základné postupy analýzy výsledkov experimentu. Časť tréningu pozostával zo skúšobných experimentov v nových laboratóriach VEEL, za účelom rozvíjania schopností samostatne rozvíjať vlastné návrhy experimentu.

Pri príležitosti návštevy partneri projektu zorganizovali verejnú prednášku M. Janssena na tému: Nové prístupy k rozhodovaniu: socio-ekologické systémy a behaviorálne prístupy (Novel approaches to environmental governance: Lessons learned from experimental methods.), ktorá sa uskutočnila 27.9. 2011 v Malom kongresovom centre SAV. Verejnej prednášky sa zúčastnila odborná verejnosť a študenti a doktoranti slovenských vysokých škôl. Prednáška bola úvodným podujatím návštevy a činnosti CE SAV CESTA. Príchod a prednášku M. Janssena podporila Nadácia Tatra Banky v rámci svojho programu Osobnosti osobne.

Foto: V. Chobotová a V. Šmihula