‘Udržateľná mobilita – paradigma budúcnosti‘

Rast, spotreba, sociálne a environmentálne dopady  – medzinárodný workshop

Spoločenské výzvy a paradigmy budúcnosti najmä potreba prepojenia ekonomického rastu  a udržateľnosti spotreby a zlepšenie  prenosu poznatkov vedy do spoločnosti sa stali predmetom medzinárodného workshopu  Centra transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík (CETIP). Témou workshopu bola ‘Sustainable Mobility‘ – udržateľná mobilita. Workshop sa konal v rámci   medzinárodného  projektu RESPONDER.  v dňoch 21.-23. marca 2012 v starej budove NR SR  (Župné námestie 12) v Bratislave.

V duchu kľúčových dokumentov Európskej únie, najmä Lisabonskej stratégie EÚ a Stratégie EUROPA 2020 viac ako 50  zahraničných aj domácich odborníkov z rôznych oblastí vedy, výskumu, politiky rozhodovacieho procesu a mimovládnych oraganizácii diskutovalo o otázkach udržateľnej mobility v kontexte hospodárskeho rastu, sociálnej polarizácie, environmentálnych zmien či plánovania mestskej dopravy. V programe vystúpili prednášatelia z Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie a Slovenska. Súčasťou podujatia boli paralelné  skupiny pracujúce   metódou ‘Participatory System Mapping’ – participatívne systémové mapovanie, v ktorých sa riešili kľúčové otázky udržateľnej mobility.

https://webmail.stuba.sk/Session/210829-qymNHEFNI0JQuAYXUbsC/MIME/INBOX/9320-03-B/responder.jpg

Zľava Prof. Maroš Finka, Slovenská technická univerzita,  prof. Michael Cahill, University pf Brighton, Veľká Británia – pozvaní prednášatelia konferencie,   Doc. Tatiana Kluvánková-Oravská, hlavný riešiteľ prijektu RESPONDER za SR dr. Andreas Martinuzzi, koordinátor projektu

Ako prehlásila hlavná riešiteľka projektu Dr. Tatiana Kluvánková-Oravská: “Workshop prispel k diskusii o podpore udržateľnej spotreby cestou sprostredkovania vedomostí a skúseností s potenciálom zlepšiť vyrovnávanie sa s politickými, sociálnymi a ekonomickými rozpormi  ekonomického rastu. Snahou nie je len preklenúť bariéru medzi vedou a politikou, ale aj prispieť k zlepšeniu vzájomného porozumenia medzi ‘pro-growth’ komunitou (ekonómovia a politici orientovaní na rast) a ‘beyond-growth’ komunitou (vedci upozorňujúci na limity rastu).” Viac na  http://www.cetip-network.eu  a na stránke  projektu RESPONDER: http://www.SCP-RESPONDER.eu/

Richard Filčák, člen riešiteľského kolektívu

1RESPONDER je projekt podporený v rámci 7. rámcového programu EÚ. http://www.SCP-RESPONDER.eu/