CETIP a SPECTRA na Noci výskumníkov 2013

Prvý krát pod hlavičkou spoločného pracoviska Centra Exellencie SPECTRA  Slovenskej technickej university (http://www.spectra-perseus.sk)  CETIP vystúpilna Noci výskumníka 2013  s aktivitou Vedecké experimenty ako ich nepoznáme.  Experiment vyvinutý v spolupráci s partnermi z USA na simuláciu motivácií a premenných rozhodovania o miere využitia prírodného zdroja (lesa) v podmienkach rizika a neistoty, napríklad výskytu kalamít či ekonomických kríz ako i rozdiel individuálneho a kolektívneho rozhodovania. Experiment bol v rokoch 2009-2012 realizovaný s vlastníkmi lesa, v ČR, SR a na Cypre. Hlavným poznatkom výskumu je potvrdenie teórie E. Ostrom, že identita miestnej komunity s tradíciou, neformálnymi pravidlami hospodárenia a s osobnou väzbou vlastníkov na prírodný zdroj vie zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment lesa a adaptáciu na meniace sa podmienky rozhodovania s nákladmi nižšími ako centrálna regulácia. V rámci úlohy Budúcnosť lesa-naša spoločná voľba, bol experiment upravený pre potreby výuky na ZŠ.  Na NV 2013 v Starej tržnici bol predvedený v prototypovej verzii software spolu so žiakmi ZŠ Vazovova Cieľom projektu je rozvíjať u žiakov schopnosť kolektívne a zodpovedne rozhodovať o spoločensky významných hodnotách životného prostredia. Kolektív detí za environmentálne šetrné hospodárenie v lese získava sadenicu stromčeka.