Jeseň 2013

Jeseň 2013


Zmena správania je potrebná na adaptáciu ekosystémových služieb do politiky regiónov EÚ.

logo-spectra czechglobe logogif-uel_06

Zmena správania a systému podpory regiónov s vysokou hodnotou prírodného prostredia je potrebná na zastavenie poklesu biodiverzity – konštatovali účastníci jesenného medzinárodného kolokvia Ecosystem services: Adaptive EU policies for future EU regions. Skutočnosť, že alarmujúci pokles biodiverzity zvyšuje zraniteľnosť životného prostredia a ohrozuje kvalitu života ľudstva, je vo vedeckej komunite známy už niekoľko desaťročí. Zabezpečenie potrebných zmien na odvrátenie trvalých zmien v oblasti klímy, biodiverzity a iných zložkách svetového  ekosystému vyžaduje spoločenskú zmenu, najmä zmenu rozhodovania. 

Kolokvium v dňoch 30. 9. – 4. 10. 2013 zorganizovalo v Bratislave oddelenie strategických environmentálnych analýz (SEA) Ústavu ekológie lesa SAV, nedávno sformované spoločné pracovisko so Slovenskou technickou univerzitou a Fakultou manažmentu Univerzity Komenského – CE EÚ SPECTRA (www.spectra-perseus.sk). Podujatie spoluorganizovalo aj Centrum globálnych environmentálnych vied CzechGlobe pri Akadémii vied ČR.

Úvodom sa uskutočnil medzinárodný diskusný panel: Strategic plans for integration of ecosystem services into regional policy and other related policies of the EU. Panelisti Bedřich Moldan, prvý minister životného prostredia ČR a profesor Karlovej univerzity Praha, Jan Erik Petersen z Európskej environmentálnej agentúry, Rastislav Rybanič, generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny Ministerstva životného prostredia SR, a doc. Tatiana Kluvánková-Oravská z Ústavu ekológie lesa SAV diskutovali o potrebe zmeny strategických plánov a nových nástrojov na uplatnenie ekosystémových služieb v politike regiónov EÚ a spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Centrálnou témou vedeckej časti s názvom „Aktuálne výskumné výzvy“ bol význam konceptu ekosystémových služieb v zviditeľnení hodnoty prírodných systémov a zabezpečenia kvality života ľudstva. Pochopenie socio-ekologickej dynamiky, či zvýšenie konvergencie sektorálnych politík motiváciou k spolupráci na udržateľnom manažmente krajiny a navrhovaní efektívnych stratégií manažmentu prírodných zdrojov a životného prostredia, sa stali predmetom vedeckej diskusie budúcej spolupráce CE SPECTRA, ÚEL SAV a CzechGlobe. Súčasťou kolokvia bol aj pilotný behaviorálny experiment na testovanie finančných dopadov ochrany ekosystémových služieb v poľnohospodárstve realizovaný v laboratóriu experimentálnych spoločenských vied pod hlavičkou SPECTRA, ktorý v rámci svojich projektov vyvíja v spolupráci s partnermi na Arizona State University. Úlohu ekosystémových služieb a kolektívnej voľby dokazuje aj vedecko-populárny projekt Budúcnosť lesa – naša spoločná voľba, ktorý kolektív CE SPECTRA prezentoval aj na Noci výskumníkov 2013 pre žiakov ZŠ. Kolokvium je súčasťou už 4 – ročnej série jesenných medzinárodných podujatí organizovaných na pamiatku profesorky Elinor Ostrom, s ktorou vedecký kolektív SPECTRA osobne spolupracoval.

Panelová diskusia

Pilotný experiment

Prednáška hosťujúceho prof. Faludiho