Nové teórie a metódy skúmania trvalo udržateľného rozvoja

Nové teórie a metódy skúmania trvalo udržateľného rozvoja

Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied (PÚ SAV) organizoval v dňoch 17. – 29. júna 2007 v Kongresovom centre Academia v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách Letnú školu (LŠ) THEMES na tému Inštitucionálna analýza problémov trvalej udržateľnosti. Letná škola sa konala v rámci medzinárodného vedeckého projektu THEMES financovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Márie Curie.

Predmetom LŠ bola interdisciplinárna diskusia a skúmanie inovatívnych teórii a metód výskumu podmienok trvalo udržateľného rozvoja – spoločensky a vedecky vysoko aktuálna problematika najmä z pohľadu transformácie a EU integrácie Slovenska. Letnej školy sa zúčastnilo 40 uznávaných akademikov z 11 krajín a 40 účastníkov – študentov doktorandského štúdia  z celého sveta.

Nosnou témou LŠ THEMES bolo poskytnúť teoretický základ inštitucionálnej ekonómie a jej prínos k rozvoju interdisciplinárneho konceptu trvalo udržateľného rozvoja, predovšetkým poukázaním na nevyhnutnosť prepojenia poznatkov prírodovedného a spoločenskovedného výskumu. Príkladom je zosúladenie požiadaviek ochrany prírody a ich akceptáciou v podmienkach demokratickej spoločnosti. Letná škola sa zaoberala aktuálnymi otázkami, kde takéto prepojenie významne ovplyvnilo efektívnosť politiky životného prostredia (ochrana klímy, rádioaktívne žiarenie, manažment národných parkov a iné).

Pozvanie prednášať prijala trojica popredných vedeckých osobností z oblasti inštitucionálnej a ekologickej ekonómie. Predovšetkým prof. Elinor Ostrom z Indiana University – USA, ktorá je zakladateľkou školy výskumu inštitútov a ich vplyv v riadení a manažmente prírodných zdrojov na kommunitnej úrovni (common pool resource theory). Ďalej prof. Daniel W. Bromley, University of Wisconsin v Madison – USA, zaoberajúci sa právnymi a filozofickými otázkami vlastníckych práv, ekonómiou prírodných zdrojov a procesmi inštitucionálnych zmien. Napokon prof. Arild Vatn, Norwegian University of Life Sciences – Nórsko, ktorý je významným predstaviteľom inštitucionálnej a ekologickej ekonómie pôsobiaci najmä v oblasti významu inštitútov pre riadenie životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj. V rámci letnej školy sa predstavili v individuálnych prednáškach, ale predovšetkým spoločne v rámci diskusie na tému význam inštitútov v ekonómii, politike a v uplatňovaní konceptu trvalo udržateľného rozvoja.

Súčasťou THEMES letnej školy bol aj dvojdňový seminár organizovaný medzinárodným interdisciplinárnym programom zaoberajúcim sa spoločenskými otázkami globálnych environmentálnych zmien: The International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change (www.ihdp.org).

Workshop pod názvom Inštitúty a politika životného prostredia sa uskutočnil pod odborným dohľadom PÚ SAV, pod vedením Dr. Tatiany Kluvánkovej Oravskej. V teoretickej oblasti sa workshop sústredil na špecifické otázky a problémy súvisiace s procesom transformácie krajín strednej a východnej Európy, a to predovšetkým prednáškou Dr. Tatiany Kluvánkovej Oravskej na tému Špecifické otázky tranzitívnych procesov a trvalo udržateľného rozvoja v krajinách strednej a východnej Európy. Workshop čerpal najmä z výsledkov medzinárodného projektu IDARI, ktorý PÚ SAV riešil v rokoch 2003-2006. Prezentoval niekoľko prípadových štúdií, najmä Inovatívny prístup k alternatívnemu riešeniu rozvoja cestovného ruchu v NP Slovenský raj (Veronika Chobotová, PÚ SAV), Inštitucionálne aspekty prevencie povodní v podaní prof. Jiřiny Jílkovej, Vysoká škola ekonomická Praha. Hosťom workshopu bol prof. Peter Soderbaum z Mälardalen University vo Västerås - Švédsko, ktorý prispel prednáškou z oblasti politických aspektov inštitucionálnych zmien a významu pre politiku životného prostredia.

Ďalej Dušan Bevilaqua z NP Slovenský raj a Dr. Rastislav Jakuš z Ústavu ekológie lesa SAV predniesli prednášky k praktickým otázkam manažmentu národných parkov v SR. Pod ich odborným vedením sa študenti zúčastnili exkurzie, počas ktorej navštívili miesta konfliktov v NPRE Tichá a Kôprová dolina. Prof. Mária Kozovej z Prírodovedeckej fakulty UK, v Bratislave, predniesla prípadovú štúdiu o starostlivosti o NP Vysoké Tatry v súvislosti s ekologicko-spoločenskými dôsledkami veternej smršti z novembra 2004.

Ďalšie doplňujúce informácie:       http://www.umb.no/research/themes

www.progeko.savba.sk

Dr. Tatiana Kluvánková Oravská

Vedecký koordinátor Letnej školy