KLIMATICKÝ SUMMIT BEZPEČNOSTNOU PRIORITOU 21. STOROČIA?

Podieľ človeka na globálnej zmene životného prostredia, najmä na oteplovaní atmosféry, povodniach, suchách, či iných extrémoch počasia a strate   biodiverzity už dnes nie je spochybňovaný. Urgentnou otázkou ostáva dohovor o záväzkoch na odvrátenie trvalých zmien v oblasti klímy a mechanizmus jeho uplatnenia v súčasnom svete. Konferencia Spojenych národov COP21, ktorá  nedávno prebehla v Paríži  je historickým momentom na ceste k obratu.

foto Summit

Prvý krát v 21. ročnej histórií  summitov  o klimatickej  zmene nastal posun v rokovaní. Delegáti zúčastnených štátov dospeli k historickej dohode o záväzkoch strán k zníženiu emisií skleníkových plynov. Akceptáciou zodpovednosti za zmenu klímy sa diskusia posunula od dokazovania samotných zmien k hľadaniu mechanizmu zmeny správania sa spoločnosti, bez ktorej by bol záväzok obmedzenia nárastu globálnej teploty pod úroveň 2C v porovnaní s pred industrálnym obdobím len ďalšim nesplneným snom. Okrem redukcie emisií najmä z fosílnych palív a podpore technologických inovácií v energetike, doprave či lesníctve Parížska dohoda vytvára priestor pre inovácie v manažmente a rozhodovaní. Na rozdiel od zvyklostí minulosti, kedy bol klimatický sumit iniciovaný medzinárodnými organizáciami a neprerástol do povedomia verejnosti vychádza  COP 21 z iniciatív  zúčastnených štátov vo forme štátmi deklarovaných príspevkov (Intended Nationally Determined Contributions (INDC). Zodpovednosť za splnenie záväzkov ochrany klímy sa tak stáva kolektívnym statkom. Presúva plnenie globálnych cieľom ochrany klímy na konkrétnych aktérov: štáty, producentov emisií ale i obyvateľstva. Parížsky Dohovor o ochrane klímy COP21 sa tak po Pápežovej encyklike stáva druhým globálnym aktom roka 2015 na podporu zodpovednosti spoločnosti za stav a budúcnosť životného prostredia. Dohovor má tak šancu naplniť potreby ochrany klímy ako bezpečnostnej priority 21 storočia.

Doc. Tatiana Kluvánková, sa Sumitu zúčastnila v rámci delegácie AV ČR (CzechGlobe)  a SAV (CE SPECTRA Ústav ekológie lesa SAV ).