Jeseň 2015

Jeseň 2015

Transdisciplinárny výskum  v strategickom plánovaní.

CETIP sa zaoberá zavádzaním transdisciplinárneho prístupu vo vede, vzdelávaní a smerovaní strategického plánovania  (EU projekty, THEMES, EUROCOOP, RESPONDER, aktivity laboratória experimentálnych spoločenských vied VEEL).  V súčasnosti sa podieľa v rámci CE SPECTRA na  projekte  Horizon 2020 INSPIRATION.

Ochrana klímy, energetické inovácie a udržateľný manažment krajiny sú hlavnými cieľmi Stratégie Europa 2020: Európa efektívne využívajúca zdroje (Roadmap to a Resource Efficient Europe) k prechodu členských krajín na nízkouhlíkovú ekonomiku. Naplnenie stanovených cieľov je možné len za  celospoločenskej podpory napríklad zavedením integrovaného priestorového plánovania a rozhodovania. Aktívna účasť spoločnosti  na efektívnom spravovaní zdrojov a politická podpora presunu časti práv a povinností zo štátu do súkromného sektora sú podstatné podmienky úspešnosti integrovaných európskych politik. Zmena smerovania politík si vyžiada inovácie vo výskume najmä TRANSDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP: napĺňanie spoločenských výziev s aktívnou účasťou celospoločenských aktérov  vrátane producentov a užívateľov.

Projekt INSPIRATION: Výzvy výskumu pre integrované priestorové plánovanie, využívanie zeme a manažment pôdy je novým typom transdisciplinárneho projektu schémy H2020. Tvorbu vedeckých poznatkov  uskutočňuje za účasti aktérov spoločenskej praxe. Cieľom je pripraviť výskumnú stratégiu Európskej únie pre problematiku manažmentu územia a pôdy a naplniť očakávania aktuálnych spoločenských výziev.  Na projekte sa zúčastňujú partneri spoločného pracoviska  CE SPECTRA  Ústav  krajinnej ekológie SAV a Ústav transdisciplinárnych štúdií pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

V dňoch 8-16.10. 2015 sa v Bratislave, Ružomberku a Zvolene uskutočnila prvá séria transdisciplinárnych seminárov. Ich cieľom je predovšetkým transdisciplinárny dialóg. Hlavnými diskutovanými otázkami boli: Ako prispieť k formulovaniu potrieb slovenskej praxe a akademickej komunity  do tvorby priorít výskumu na národnej i EÚ úrovni?  Ako zabezpečiť transfer know-how strategického výskumu manažmentu priestoru pre priority výskumu ďalšieho programové obdobie Horizont 2020?  Výstupy seminárov a riadených rozhovorov s kľúčovými aktérmi výskumu a manažmentu krajiny a pôdy sa stanú súčasťou plánovania priorít výskumu na úrovni EU.

Workshop_Bratislava

Seminár v Ružomberku, ktorého hlavnými organizátormi boli Ústav transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí a Katedra geografie PF KU v Ružomberku, sa zameral na výskum integrovaného priestorového plánovania, o využití územia a manažmentu pôdy a o možnostiach ako zefektívniť prenos vedeckých poznatkov do praxe. Riešenia projektu majú ambície byť významným prínosom k podpore regionálnej spolupráce a budovaniu partnerstva v rámci Žilinského regiónu.

Workshop_Ruzomberok

Seminár vo Zvolene oslovil lesnícku odbornú verejnosť a za účasti predstaviteľov základného I aplikovaného výskumu prediskutoval otázky stratégie.  Lesy SR predstavujú významný článok stability krajiny a sú perspektívne pre adaptačné opatrenia ochrany klímy (uhlíkové lesníctvo) protipovodňovej či protieróznej ochrany.  Výsledným odporúčaním je zvýšiť integrovanosť výskumu a potlačiť sektorálny prístup. Koncentrovať výskum do oblastí inovácií manažmentu  a stabilizácie financovania.

Workshop Zvolen