Modelovanie a experimentálne prístupy v strategickom rozhodovaní

Modelovanie a experimentálne prístupy v strategickom rozhodovaní
Centrum transdisciplinárnych štúdii CETIP v spolupráci s Ústavom manažmentu STU a Virtual Scientific Laboratory   hostil  medzinárodný seminár: Experimentálne prístupy a modelovanie v environmentálnom rozhodovaní.  Podujatie sa uskutočnilo v rámci svojej medzinárodnej spolupráce  najmä projekt  COST Action IS0802 “Transformation of Global Environmental Governance bolo aj bolo prvou aktivitou novovzniknutého Centra Exelentnosti Slovenskej akadémie vied CESTA. Cieľom podujatia bolo oboznámiť medzinárodnú akademickú komunitu s inovatívnymi prístupmi k strategickému rozhodovaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Seminár sa uskutočnil 3-4. 10 za účasti 40 účastníkov  a bol súčasťou hosťovania riaditeľa partnerského centra for the Study of Institutional Diversity CSID na Arizona State University Docenta Marca A. Janssena.

Účastníkov seminára privítal Profesor Koloman Ivanička, riaditeľ Ústavu Manažmentu STU a Ing. Edita Nemcová PhD, riaditeľka Prognostického ústavu SAV. Podujatie otvorila odborná garantka podujatia Dr. Tatiana Kluvánková-Oravská.

 

V prvom tematickom bloku: Modelovanie procesov rohodovania vystúpili Martine de Vos, Netherlands Environmental Assessment Agency s témou modelovanie medzinárodných environmentálnych režimov a Profesor Maroš Finka z Ústavu Manažmentu STU s témou Fuzzy koncept v rozhodovaní.

Program prvého popoludnia bol venovaný práci vo Virtuálnom Experimentálnom Ekonomickom Laboratóriu (VEEL) ktoré vzniklo ako spoločné pracovisko PÚ SAV a ÚM STU, kde sa účastníci zúčastnili pilotného experimentu rozhodovania o využití prírodných zdrojov. VEEL je prvým laboratóriom spoločenských vied v SR a jeho poslaním je aplikovať experimenty interdisciplinárnych spločenských vied v strategickom rozhodovaní v našich podmienkach. Existencia lokálneho experimentálneho ekonomického laboratória vytvára priležitosť rozvíjať inovatívne výskumné projekty, prilákať mladých domácich výskumníkov, pre ktorých to bude príležitosť začať svoju odbornú kariéru v domovskej krajine.VEEL úspešne rozbieha svoje aktivity realizáciou experimentov, ktorých sa zúčastňujú riešitelia a doktorandi už existujúceho SPECTRA+ http://www.prog.sav.sk/?id=veel.
V druhej časti sa seminár zameral na experimentálne prístupy k rozhodovaniu prednáškami hosťujúceho profesora Marca A. Janssena na tému. Experimenty a Agent Based Modelling v rozhodovaní o kolektívnych statkoch. Prezentovaním výsledkov prvého spoločného experimentu realizovaného CSID -ASU a CETIP-PÚ SAV us s vlastníkmi lesa v Columbii a Thajsku (M.Janssen) na Slovensku a v Čechách (Tatiana Kluvanková-Oravská) a v Slovinsku Andrej Udovc, Univerzita v Ľublane. Súčasťou seminára boli aj vystúpenia zamerané na prezentáciu úspešných vzdelávacích projektov realizovaných partnermi CE SAV CESTA a SPECTRA+ najmä v oblasti metodológie interdisciplinárneho výskumu v podaní Dr. Veroniky Chobotovej a Ing. Veroniky Poklembovej z CETIP- PÚ SAV a Interpretácií štatistických údajov v podaní Profesorky Beáty Stehlíkovej z Ústavu Manažmentu STU.

Na záver seminára sa uskutočnila spoločná diskusia k možnostiam aplikácie modelovania a experimentálnych prístupov v strategickom rozhodovaní.

Prezentácie

Introduction – THE ROLE OF NEW APPROACHES IN STUDYING SUSTAINABLE GOVERNANCE: EXPERIMENTAL RESEARCH AND MODELLING OF GOVERNANCE PROCESSES (PDF)

Experimental methods and Agent-Based Modeling for collective action and the commons (PDF)

Practice of Forest Field Experiments in SK-CZ (PDF)

MULTIPLE METHODS IN INTERDISCIPLINARY EDUCATION Experiences from PhD course (PDF)

Formalizing knowledge on environmental regimes (PDF)

Experience from the experiment on common pool resources (PDF)

Foto: V. Chobotová a F. Tisovič