Behaviorálne prístupy v globálnom rozhodovaní

Behaviorálne prístupy v globálnom rozhodovaní

Pod hlavičkou CE SPECTRA -spoločné pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, Slovenskej technickej univerzity a Fakulty managementu Univerzity Komenského CETIP pokračuje v  behaviorálnom výskume. Nadväzujúc na doterajšiu spoluprácu s partnerským laboratóriom laureátky Nobelovej ceny Elinor Ostrom  na Arizona State University USA realizovanú od roku  2009,  sa od apríla tohto roku podieľa na unikátnych behaviorálnych  experimentoch v spolupráci s JRC  EU ISPRA  a  University of Nothingham, Veľká Británia.

Experimenty skúmajú úlohu pravidiel, dôvery, inter-kulturálnych rozdielov a prenatálnych androgénov v individuálnom a kolektívnom rozhodovaní a realizuje sa v CE SPECTRA -spoločnom pracovisku ÚEL SAV, Slovenskej technickej univerzity a Fakulty managementu Univerzity Komenského.

Strategické rozhodovanie sa v podmienkach globálnych zmien presunulo od prognózovania budúcnosti k hľadaniu  adaptačných scenárov a navigácií zmien. V reálnych podmienkach sa tento proces uskutočňuje  v prostredí veľkého počtu faktorov a vysokej neistoty informácií.

Experimentálne prístupy umožňujú simulovať rozhodovací proces v kontrolovaných podmienkach, a tak znižovať neistotu informácií. Zároveň berú do úvahy  komplexnosť socio-ekonomických, technologických a biologických faktorov a motivácií, ktoré môžu ovplyvniť ľudské správanie a rozhodovanie, napríklad v situáciách, v ktorých individuálne záujmy sú v rozpore so spoločenskými záujmami. Umožňujú tiež testovanie alternatívnych politík a nových nástrojov rozhodovania, napríklad v ochrane klímy, agro-biodiverzity, zdravia, prírodných zdrojov zavádzania technologických a organizačných inovácií a podobne. Prebiehajúci experiment je súčasťou projektu European Research Grand (ERC) na Univerzite Nothingham. Viac na stránke laboratória www.cetip-network.eu v časti VEEL.

O experimentoch na stránke science.sk.